1. กลุ่มทำทองม้วนกรอบ
น.ส.ศิริพร จันทร์หอม
ที่อยู่ 80/23 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Otop4


2. กลุ่มจักสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง
นางศรีไพร อ่อนเงิน
ที่อยู่ 48 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Otop3


3. กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า
นางสมควร มุสิกะปาน
ที่อยู่ 79/1 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
นางมาลัย แสงใสแก้ว
ที่อยู่ 611 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Otop8


4. กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์ดินไทย
นางสุดารัตน์ ยิ้มช้อย
ที่อยู่ 88 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Otop6


5. กลุ่มดอกไม้จันทน์
นางมาริษา น้อยหารี
ที่อยู่ 500 หมู่ที่ 6 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Otop7


6. กลุ่มปักดิ้นและเครื่องหมาย
นางจุลณี ศรีระพันธ์
ที่อยู่ 500 หมู่ที่ 6 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

m11

 


7. กลุ่มขนมอบ
นางอัญชลี ศรีกมล
ที่อยู่ 500 หมู่ที่ 6 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

M3


8. กลุ่มขนมไทย
นางไสว เก่าราชการ
ที่อยู่ 27 หมู่ที่ 6 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

M1


9. กลุ่มสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
นายมนัส สิงห์คำ
ที่อยู่ 54 หมู่ที่ 6 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
นางทองคำ ทับงาม
ที่อยู่ 22/4 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Otop