ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยดวงเดือน แยก 1 (เชื่อมต่อกับโครงการเดิม หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตาล)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยดวงเดือน แยก 1 (เชื่อมต่อกับโครงการเดิม หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตาล)   รายละเอียดเอกสารคลิก....