โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี พ.ศ.2563

 

        เทศบาลตำบลป่าตาลโดย นายพี  อ้วนศรี นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล  ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ในวันเวลาที่กำหนดดังนี้
       วันที่  27  เมษายน  2563  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ  วัดป่าหวายทุ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตาล
                                             เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ  บริการเคลื่อนที่ หมู่ที่ 3,7 ตำบลป่าตาล
       วันที่  28  เมษายน  2563  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ  วัดห้วยเปี่ยม หมู่ที่ 2 ตำบลป่าตาล
                                             เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ  บริการเคลื่อนที่ หมู่ที่ 1,2 ตำบลป่าตาล
       วันที่  29  เมษายน  2563  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ  ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าตาล
                                             เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลป่าตาล
       วันที่  30  เมษายน  2563  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ  วัดป่าหวายทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าตาล
                                             เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ  บริการเคลื่อนที่ตลาดนัดรวมค่ายวชิราลงกรณ
                                                                                     หมู่ที่ 6 ตำบลป่าตาล
                       ขอให้ประชาชนไปรับบริการดังกล่าวตามวันเวลา สถานที่ที่ได้กำหนดไว้

                                                                                                              กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลป่าตาล โทร.036-776-703