รับการตรวจเยี่ยมจากคณะตรวจสถานการณ์ป้องกันโรคโควิด-19 จังหวัดลพบุรี

           เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 คณะตรวจสถานการณ์ป้องกันโรคโควิด COVID-19 ของจังหวัดลพบุรี คณะที่ 1ออกตรวจสวนสุขภาพเทศบาลตำบลป่าตาล เมื่อเวลา 09.45 น. โดยมีรองนายกเทศมนตรี พ.อ.ณรงค์  คนไหวพริบ ที่ปรึกษานายก นายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล ปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับในเข้าตรวจในครั้งนี้