โครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2563

          เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.  ศ.2563 เทศบาลตำบลป่าตาล โดย นายพี  อ้วนศรี  นายกเทศมนตรี ประธานในพิธี คณะผู้บริหารเทศบาล นายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยข้าราชการเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานและพัฒนาพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลป่าตาล เพื่อเป็นแนวทางที่สอดคล้องเกี่ยวกับสถานะการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ในปัจจุบัน และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล เกิดความรักและความผูกพันต่อสถานบันของตนเอง  เนื่องในวัน “ วันเทศบาล ”24 เมษายน ของทุกๆปี