การออกตรวจเยี่ยมพื้นที่และให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การออกตรวจเยี่ยมพื้นที่และให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า หมู่บ้านถนนขวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าตาล เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

         การออกตรวจเยี่ยมพื้นที่และให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การออกตรวจเยี่ยมพื้นที่และให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า หมู่บ้านถนนขวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าตาล  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น.นายพี  อ้วนศรี นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล  พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาล และเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี ออกให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายบ้าน และให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน และตอบข้อซักถามต่างๆ รวมถึงแจกคู่มือการใช้งานที่เป็นประโยชน์กับประชาชน  ณ  หมู่บ้านถนนขวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี