ตรวจเยี่ยมและลงพื้นที่เพื่อติดตามความเป็นอยู่ของชุมชน ตำบลป่าตาล ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

 

          ตรวจเยี่ยมและลงพื้นที่เพื่อติดตามความเป็นอยู่ของชุมชน  ตำบลป่าตาล ประจำปี ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒  นายพี  อ้วนศรี   นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล และหัวหน้าฝ่ายการโยธา กองช่างเทศบาลตำบลป่าตาล ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่และติดตามความเป็นอยู่ของชุมชน ซอยสิงห์โต ๑ บ้านพรมน้ำอบ หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าตาล เพื่อติดตามและตรวจสอบคูคลองระบายน้ำ  โดยการจัดทำโครงการขุดลอกคูคลองและปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้กลับมาเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดสวยงาม ให้สมกับเป็นชุมชนที่น่าอยู่  และเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังชุมชนในอนาคต