โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายพี อ้วนศรี นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล ข้าราชการ,ลูกจ้างในสังกัดฯ และหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน นักศึกษา พ่อค้าประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตาล เข้าร่วมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมการหล่อเทียนเข้าพรรษา การแห่เทียนเข้าพรรษาและการถวายเทัยน รวมถึงถวายผ้าอาบน้ำฝน จำนวน ๔ วัด ในเขตตำบลป่าตาล ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามทางพุทธศาสนาของไทยและท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป