ข่าวอบรมจริยธรรม

 

 

           เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพี อ้วนศรี นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและพนักงานในองค์กรเกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีสมาชิกสภาฯ ข้าราชการ,ลูกจ้างในสังกัดฯ เข้าร่วมรับฟังการอมรบในครั้งนี้ ซึ่งมี ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีมาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูล ข่าวสารทางราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

           พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายยกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความปลอดภัยความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้เป็นประธานงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2557 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 “การทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาใหญ่ที่สะสมมาเป็นเวลานาน ฝังรากลึกอยู่ในสังคมของเรามาตลอดนับวันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้  เกิดปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นความวุ่นวายทางการเมือง ความแตกแยกของคนในชาติ ความเหลื่อมล้ำ  ในสังคม ประเทศต้องสูญเสียในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดความเชื่อมั่นจากสายตาของชาวต่างชาติ  และองค์กรต่างชาติต่างๆ ทำให้ปิดกั้นโอกาสการลงทุนใหม่ๆ หน่วยงานของรัฐ และเอกชนขาดความน่าเชื่อถือ ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจตลอดจนทำให้ทรัพยากรของประเทศสูญเปล่า หรือ ไปตกกับกลุ่มบุคคลคนใด  บุคคลหนึ่ง ทั้งๆที่ทรัพยากรนั้นควรจะเป็นส่วนรวมของคนไทยทั้งชาติ หน่วยงานของรัฐ และเอกชนขาดความน่าเชื่อถือ ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจตลอดจนทำให้ทรัพยากรของประเทศสูญเปล่า รัฐบาลและคสช. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องการแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ถือเป็นประเด็นแรกของการปฏิรูปประเทศไทย  ที่จะต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนให้เป็นผลรูปธรรมหากปล่อยไว้จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาประเทศ  ต่อความเป็นอยู่ของสังคม วันนี้เราต้องสร้างระบบให้เข้มแข็งเพื่อต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นให้ได้โดยเร็ว ระบบราชการ  ข้าราชการทุกคนจะต้องนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นรากฐานที่ดีต่อการทำงานทุกระดับขั้นตอน การดำเนินการต้องมีความโปร่งใส เป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ ไม่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง