ข่าวอบรม พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

 

 

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายพี อ้วนศรี นายกเทศบาลตำบลป่าตาล เป็นประธานในโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นของบุคลากรเทศบาลตำบลป่าตาล โดยมีนางนันทวัณณ์ หอมทรัพย์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการจากสำนักงาน ปปช. จังหวัดลพบุรี และนายณรงค์ ศรีธรรมา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เทศบาลตำบลเข้าพระงาม มาเป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี