กิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560