โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเข้มแข็ง (COVID-19) ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล นายพี อ้วนศรี ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายเกรียงศักดิ์ เพิ่มพูล ปลัดเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเ

- ข่าวกิจกรรม -

        โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเข้มแข็ง (COVID-19) ประจำปี 2563         เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล นายพี  อ้วนศรี ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล  ปลัดเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล จัดทำโครงการฝึกทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน โรคโควิค-19  (COVID-19 Coronavirus Disease2019)    ให้กับประชาชนในตำบลป่าตาล  จัดขึ้นโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลป่าตาล  ณ อาคารทะเบียนราษฎร์ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนักบ้เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒

 

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2563 นายพี อ้วนศรี นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล นายเกรียงศักดิ์ เพิ่มพูล ปลัดเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล จัดทำโครงการรณรงค์รัก

- ข่าวกิจกรรม -

         โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2563 นายพี  อ้วนศรี นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล  นายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล  ปลัดเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล จัดทำโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องในวันท้องถิ่นไทย โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณถนนเลียบคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก ในระยะ 2 กิโลเมตร

ตรวจเยี่ยมและลงพื้นที่เพื่อติดตามความเป็นอยู่ของชุมชน ตำบลป่าตาล ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

 

การออกตรวจเยี่ยมพื้นที่และให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การออกตรวจเยี่ยมพื้นที่และให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า หมู่บ้านถนนขวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าตาล เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

การออกตรวจเยี่ยมพื้นที่และให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การออกตรวจเยี่ยมพื้นที่และให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า หมู่บ้านถนนขวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าตาล  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น.นายพี  อ้วนศรี นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล  พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาล และเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี ออกให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายบ้าน และให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน และตอบข้อซักถามต่างๆ รวมถึงแจกคู่มือการใช้งานที่เป็นประโยชน์กับประชาชน  ณ  หมู่บ้านถนนขวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

โครงการวัคซีนป้องกันการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

 

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอเมืองลพบุรี ประธานในพิธีเปิด “โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ” โดยมี นายพี อ้วนศรี นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายศรีชัย  ตันฑะโสภณ นายอำเภอเมืองลพบุรี  ประธานในพิธีเปิด “โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ” โดยมี นายพี  อ้วนศรี นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานโครงการในครั้งนี้ และร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบบริเวณสวนสุขภาพตำบลป่าตาล และได้เชิญหน่วยงานราชการ ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร จำนวน ๒๐๐ ต้น บริเวณริมคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก ฝั่งซ้าย และบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล  จัดขึ้นโดยกองการศึกษาเทศบาลตำบลป่าตาล ณ  สวนสุขภาพตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

โครงการปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก เพื่อสานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

โครงการปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก เพื่อสานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ ๙  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์เทศบาลตำบลป่าตาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ นายพี อ้วนศรี นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศเทศบาลและข้าราชการลูกจ้างในสังกัด จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์เทศบาลตำบลป่าตาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ นายพี  อ้วนศรี   นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศเทศบาลและข้าราชการลูกจ้างในสังกัด จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ของตำบลป่าตาลได้ร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานประเพณีสงกรานต์แบบวิถีไทยให้คงสืบต่อไป และแสดงความกตัญญูกตเวที ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของผู้สูงอายุ การอนุรักษ์สืบสานดนตรีไทย(กลองยาว) และการละเล่นพื้นบ้านของไทย พร้อมทั้งจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุของตำบลป่าตาล  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี

โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลป่าตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อสานต่อและสนับสนุนอันเนื่องมาจากพระราชดาริของรัชกาลที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อสานต่อและสนับสนุนอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่ ๙ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑