เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล

       เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลป่าตาล โดยนายเกรียงศักดิ์ เพิ่มพูล ปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล่ตำบลป่าตาล เปิดการรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ในวันที่ 8 -12กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารโดมสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตาลโดยมีการแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต เขตที่ 1 มีสมาชิกสภาจำนวน 6 คน เขตที่ 2 มีสมาชิกสภาจำนวน 6 คน รวมเป็น 12 คนและมีกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

เปิดโลกกว้าง เรียนนอกบ้าน สร้างภูมิคุ้มกัน โครงการปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก เพื่อสานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรัชกาลที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

            เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลป่าตาลนำโดยคณะทำงานโครงการปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก เพื่อสานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรัชกาลที่ 9 ได้นำกลุ่มเกษตรกรต้นแบบโครงการปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก

เทศบาลตำบลป่าตาลออกสำรวจสถานที่เลือกตั้งท้องถิ่นของตำบลป่าตาล

               เทศบาลตำบลป่าตาล โดย นายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล ได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ออกสำรวจความพร้อมของสถานที่ในตำบลป่าตาล ที่จะใช้เป็นหน่วยเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และ สมาชิกสภาเทศบาลของตำบลป่าตาล โดยมีกำหนดการเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564

โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ไม่ท้องก่อนวัยเรียน ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

          เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลป่าตาล โดยนายพี อ้วนศรี นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล ได้มอบหมายให้ พันเอกณรงค์ คนไหวพริบ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในโครงการ “ วัยรุ่นยุคใหม่ไม่ท้องก่อนวันเรียน ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ”

เทศบาลตำบลป่าตาลเข้าร่วมโครงการลพบุรีเมืองสะอาด

           เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลป่าตาล  โดยนายพี  อ้วนศรี  นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล นายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล  ปลัดเทศบาล ได้มอบหมายให้พนักงานเทศบาลตำบลป่าตาลเป็นจิตอาสาเทศบาลตำบลป่าตาล เข้าร่วมโครงการ ลพบุรีเมืองสะอาด วัดสะอาด ประชาชนมีความสุข ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี โดยมีนายสินาทร  โอ่เอี่ยม  นายอำเภอเมืองลพบุรีเป็นประธาน  จัดกิจกรรมทำความสะอาดวัด (Big Cleaning Day) ภายในบริเวณวัดเสาธงทอง ตลาดสดเทศบาลเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2563

          เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลกกโก เทศบาลตำบลท่าศาลาและเทศบาลตำบลป่าตาลได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ การกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลป่าตาล Big Cleaning Day

           เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลป่าตาล โดย นายพี  อ้วนศรี  นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล คณะผู้บริหารเทศบาล นายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้จัดทำกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์  การกำจัดขยะมูลฝอย การจัดระเบียบป้าย การจัดระเบียบสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ บริเวณเส้นทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.๘๖-๐๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๖ บ้านป่าหวาย หมู่ที่ ๗ บ้านป่าหวายทุ่ง ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(เลียบคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสักฝั่งซ้าย) และสะพาน ๘ ถึงสะพาน ๙  โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้สถานที่ในตำบลป่าตาลมีความเป็นระเบียบและสะอาดเรียบร้อย โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน ๑๐๐ คน

โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

             เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ เทศบาลตำบลป่าตาล นำโดยหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกิจกรรมการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณวัดโคกโพธิกุญชร ตำบลตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

โครงการสืบสานภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีตามวิถีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

        เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลป่าตาล โดยนายพี  อ้วนศรี นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล ประธานในพิธี คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา นายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการสืบสานภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีตามวิถีท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานและประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ เช่น การดำเนินชีวิตตามวิถีท้องถิ่น ภูมิปัญญาด้านอาหารคาวหวาน การละเล่น การบายศรีสู่ขวัญ การจักสาน และวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่น(ลาวเวียง)  ซึ่งภายในงานนี้ได้มีการจัดแสดงพิธีกรรมและความเชื่อได้แก่ การไหว้ม้าประทีป สารทลาว การเลี้ยงศาลเจ้าพ่อ  และการจัดนิทรรศการแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลาวเวียง การสอนภาษาท้องถิ่น การประกอบอาชีพของชาวลาวเวียง และการแสดงการละเล่นพื้นบ้าน ได้แก่ ม้าก้านกล้วย เดินกะลา เตะสะบ้า การแสดงดนตรีพื้นบ้าน เช่น การเป่าแคน ลำกลองยาว การฟ้อนรำพื้นบ้านลาวเวียง โดยมีประชาชนในพื้นที่และพื้นใกล้เคียงให้ความสนใจร่วมเข้าชมกิจกรรมในครั้งนี้  ณ  อาคารโดมเทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

           เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าตาลโดย พันเอกณรงค์ คนไหวพริบ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล ประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา นายเกรียงศักดิ์ เพิ่มพูล ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ โดยการบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่องปากของตนเอง และการตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ พร้อมทั้งสาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธีและมอบผลิตภัณฑ์ในการดูแลช่องปากให้กับผู้สูงอายุ ณ ศาลาการเปรียญวัดห้วยเปี่ยม(หมู่ ๑,๒ และศาลาการเปรียญ หมู่ ๓,๗) ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

โครงการลดความเสี่ยงและป้องกันภัยพิบัติในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

                วันที่ 22 ก.ย. 63 โรงเรียนปัญญานุกูล ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าตาล โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่าตาล ได้เป็นวิทยากร ร่วมกับ ชมรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ได้แก่ เทศบาลเมืองเขาสามยอด เทศบาลตำบลกกโก เทศบาลตำบลท่าศาลา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลำพาน ในโครงการฝึกซ้อมแผนลดเสี่ยงและป้องกันภัยพิบัติในสถานศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลป่าตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

            เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลป่าตาล นำโดย พ.อ.ณรงค์ คนไหวพริบ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา นายเกรียงศักดิ์ เพิ่มพูล ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล จัดอบรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง กองทุนพัฒนาสตรี สิทธิและหน้าที่และการเข้าร่วมกลุ่มสตรี โดยมีนางลัดดาวัลย์ วามน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จาก สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลพบุรี เป็น