- ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล -

         เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2562

รายละเอียดเอกสารคลิก