เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

- ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล -

         เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

รายละเอียเอกสารคลิก

 

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(เพิ่มเติม ฉบับที่๒)

- ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล -

        เรื่อง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(เพิ่มเติม ฉบับที่๒)

รายละเอียดเอกสารคลิก

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าตาล

- ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล -

        เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าตาล

รายละเอียดเอกสารคลิก

เรื่อง เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

- ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล -

 

1110352

 

 

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2562

- ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล -

         เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2562

รายละเอียดเอกสารคลิก

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 1 ฉบับ

- ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล -

          เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 1 ฉบับ

รายละเอียดเอกสารคลิก

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติมฉบับที่1)

- ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล -

         เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติมฉบับที่1)

รายละเอียดเอกสารคลิก