เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2562

- ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล -

         เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2562

รายละเอียดเอกสารคลิก

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติมฉบับที่1)

- ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล -

         เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติมฉบับที่1)

รายละเอียดเอกสารคลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2562 รายละเอียดเอกสารคลิก...

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าตาล ประจำปี พ.ศ.2562

- ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล -

        เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าตาล ประจำปี พ.ศ.2562

รายละเอียดเอกสารคลิก

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558

รายละเอียด ...

ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลป่าตาล

ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลป่าตาล   รายละเอียดเอกสารคลิก...