เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล -

        เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดเอกสารคลิก

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเช่าเครื่องสลายตะกรันหินปูน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศเทศบาลตำป่าตาล -

       เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเช่าเครื่องสลายตะกรันหินปูน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดเอกสารคลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2562 รายละเอียดเอกสารคลิก...

ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รายละเอียดเอกสารคลิก

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)   รายละเอียดเอกสารคลิก....

ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียดเอกสารคลิก

แผนพัฒนาพนักงาน เทศบาลตำบลป่าตาล ประจำปี 2561-2563

แผนพัฒนาพนักงาน เทศบาลตำบลป่าตาล  ประจำปี 2561-2563   รายละเอียดเอกสารคลิก...