การออกตรวจเยี่ยมพื้นที่และให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การออกตรวจเยี่ยมพื้นที่และให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า หมู่บ้านถนนขวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าตาล  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น.นายพี  อ้วนศรี นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล  พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาล และเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี ออกให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายบ้าน และให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน และตอบข้อซักถามต่างๆ รวมถึงแจกคู่มือการใช้งานที่เป็นประโยชน์กับประชาชน  ณ  หมู่บ้านถนนขวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

วันที่ 12 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารข้าราชการเทศบาล วันที่ 12 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารข้าราชการเทศบาตำบลป่าตาล นำโดย นาย พี อ้วนศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าตาล ได้จัดงานวันเด็กขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตาล และได้มอบของขวัญวันเด็ก ให้กับเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

ทต.ป่าตาล อบรมระบบเว็บไซต์เพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ทางด้านผู้ดูแลระบบเว็บไซด์ ให้ความคล่องตัวในจัดการเว็บไซด์ของเทศบาล