การออกตรวจเยี่ยมพื้นที่และให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การออกตรวจเยี่ยมพื้นที่และให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า หมู่บ้านถนนขวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าตาล  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น.นายพี  อ้วนศรี นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล  พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาล และเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี ออกให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายบ้าน และให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน และตอบข้อซักถามต่างๆ รวมถึงแจกคู่มือการใช้งานที่เป็นประโยชน์กับประชาชน  ณ  หมู่บ้านถนนขวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

           เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลป่าตาล โดย นายพี  อ้วนศรี  นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล คณะผู้บริหารเทศบาล นายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้จัดทำกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์  การกำจัดขยะมูลฝอย การจัดระเบียบป้าย การจัดระเบียบสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ บริเวณเส้นทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.๘๖-๐๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๖ บ้านป่าหวาย หมู่ที่ ๗ บ้านป่าหวายทุ่ง ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(เลียบคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสักฝั่งซ้าย) และสะพาน ๘ ถึงสะพาน ๙  โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้สถานที่ในตำบลป่าตาลมีความเป็นระเบียบและสะอาดเรียบร้อย โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน ๑๐๐ คน

            พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายยกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความปลอดภัยความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้เป็นประธานงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2557 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 “การทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาใหญ่ที่สะสมมาเป็นเวลานาน ฝังรากลึกอยู่ในสังคมของเรามาตลอดนับวันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น

วันที่ 12 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารข้าราชการเทศบาล วันที่ 12 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารข้าราชการเทศบาตำบลป่าตาล นำโดย นาย พี อ้วนศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าตาล ได้จัดงานวันเด็กขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตาล และได้มอบของขวัญวันเด็ก ให้กับเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

          ตรวจเยี่ยมและลงพื้นที่เพื่อติดตามความเป็นอยู่ของชุมชน  ตำบลป่าตาล ประจำปี ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒  นายพี  อ้วนศรี   นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล และหัวหน้าฝ่ายการโยธา กองช่างเทศบาลตำบลป่าตาล ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่และติดตามความเป็นอยู่ของชุมชน ซอยสิงห์โต ๑ บ้านพรมน้ำอบ หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าตาล เพื่อติดตามและตรวจสอบคูคลองระบายน้ำ  โดยการจัดทำโครงการขุดลอกคูคลองและปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้กลับมาเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดสวยงาม ให้สมกับเป็นชุมชนที่น่าอยู่  และเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังชุมชนในอนาคต