เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

- ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล -

        เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

รายละเอียดคลิก