สาธารณสุข

โรงพยาบาล รัฐบาล  -  แห่ง  เตียงคนไข้ - เตียง
               เอกชน  ๑ แห่ง  เตียงคนไข้ - เตียงศูนย์บริการสาธารณสุข/สถานีอนามัย ๑ แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 2 แห่ง