โครงสร้างบริหารwebsite

 

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล เช่น การแบ่งส่วนราชการ การบริหารงานบุคคล การวางแผนอัตรากำลัง ตลอดจนสถิติงบประมาณของท้องถิ่น รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นตัวเสริมให้ท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการพัฒนา
การจัดการบริหารของเทศบาลตำบลป่าตาล ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ สภาเทศบาลตำบลป่าตาล ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าตาล
ฝ่ายสภาเทศบาลตำบลป่าตาล มีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย
1. นายสมมาส มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าตาล
2. ร้อยตรีสำอางค์ ทาเอื้อ รองประธานสภาเทศบาลตำบลป่าตาล
3. นางศศิธร ช่วยค้ำชู เลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าตาล
4. พันตรีประเสริฐ สุขกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล เขต 1
5. ว่าง
6. นางบังอร อุตเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล เขต 1
7. นายสืบพงศ์ ศรีวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล เขต 1
8. นางพรรณี แว่วสอน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล เขต 1
9. พันตรีสุภัทร์ สินรอด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล เขต 2
10. นายธนา ฟักทองหอม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล เขต 2
11. ว่าง
12. นายจำลอง สนามทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล เขต 2
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าตาล ประกอบด้วย

1. นายพี อ้วนศรี นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล
2. พันเอกณรงค์ คนไหวพริบ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล
3. นายยุทธนา จันทนากูล รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล
4. ร้อยเอกสมภพ จันทร์พวง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล
5. นายพัน ม่านอ่อน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลป่าตาล
ปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล เป็นผู้บังคับบัญชาบุคลากรในองค์กร รองจากนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าตาล โดยมีหน้าที่บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าตาล และรับผิดชอบงานประจำของเทศบาลตำบลป่าตาล ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างส่วนราชการต่างๆ ดังนี้ 
1. สำนักปลัด
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม